Odluke tijela Društva

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor ima 5 članova. Sukladno članku 26. Društvenog ugovoru, četiri člana bira Skupština Društva, a jednog člana biraju odnosno imenuju radnici. Mandat članova odbora traje četiri godine, nakon čega mogu biti ponovo birani odnosno imenovani.

Članovi NO Vodovoda Dubrovnik u mandatu 2017. - 2021. su:

  • Teo Andrić, predsjednik
  • Antonela Svilarić, potpredsjednica
  • Tihana Gverović, članica
  • Jure Marić, član
  • Božo Kaciga, član (predstavnik radnika)

 

Pozivi na sjednice NO:

 

Izvještaji sa sjednica NO:

 

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Pozivi na Skupštinu Vodovoda Durovnik: