Anastasija Anamarija Marijana

Izbornik

Oglas - CS Vrbica

15.01.2021 u 10:43

Pozivaju se suvlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama u k.o. Zaton, radi dogovora o  sporazumnom rješavanju oblika i visine naknade kao i stjecanja prava vlasništva na nekretnini u k.o. Zaton s investitorom Vodovod Dubrovnik d.o.o. povodom izgradnje crpne stanice „Vrbica“;

Vodovod Dubrovnik d.o.o. na temelju procjene ovlaštenih vještaka izrađenih po nalogu službene osobe Ministarstva pravosuđa, uprava za građansko, trgovačko i upravno pravo -  Sektor za propise izvlaštenja, naknade za oduzetu imovinu i upravni nadzor u postupku osiguranja dokaza, nudi vlasnicima isplatu cijene za prodaju:

  • dijela čest.zem. 2408/1 (stara izmjera 2020) , ukupno 1.298,08 kn

u roku od 15 (petnaest) dana od dana sklapanja ugovora o služnosti pred javnim bilježnikom.

Pobliže informacije mogu se dobiti na telefon 020/642-090 (Služba za opće, pravne i kadrovske poslove).