Anastasija Anamarija Marijana

Izbornik

Oglas - UPOV Lapad

19.11.2019 u 14:22

O G L A S

Pozivaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama u k.o. GRUŽ, radi dogovora o sporazumnom rješavanju oblika i visine naknade kao i stjecanja prava vlasništva na nekretninama s investitorom Vodovod Dubrovnik d.o.o. povodom izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Lapad – Dubrovnik.

Vodovod Dubrovnik d.o.o., a na temelju procjene ovlaštenih vještaka izrađenih po nalogu službene osobe Ministarstva pravosuđa, Sektor za propise izvlaštenja, naknade za oduzetu imovinu i upravni nadzor, Odjel za postupke izvlaštenja i naknade za oduzetu imovinu u postupku osiguranja dokaza, nudi vlasnicima isplatu tržišne vrijednosti zemljišta, nasada i poboljšica:

  • za dio čest. zem. 808/1 k.o. Gruž ukupno 134.800,00 kn
  • za dio čest. zem. 809/1 k.o. Gruž ukupno 104.400,00 kn
  • za dio čest. zem. 810/1, 810/2 i 842/1 k.o. Gruž ukupno 787.000,00  kn
  • za dio čest. zem. 834 k.o. Gruž ukupno 11.800,00 kn

u roku od najkasnije 15 (petnaest) dana od dana sklapanja ugovora o osnivanju prava služnosti pred javnim bilježnikom.

Pobliže informacije mogu se dobiti na telefon 020/642-032

(Služba za opće, pravne i kadrovske poslove)