Korisnički portal

Anastasija Anamarija Marijana

Izbornik

OGLAS - CS Palata 2

25.10.2022 u 15:06

Pozivaju se suvlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama u k.o. Zaton, radi dogovora o sporazumnom rješavanju oblika i visine naknade kao i stjecanja prava vlasništva na nekretnini u k.o. Zaton s investitorom Vodovod Dubrovnik d.o.o. povodom izgradnje crpne stanice „Palata 2“.

Vodovod Dubrovnik d.o.o. na temelju procjene ovlaštenih vještaka izrađenih po nalogu službene osobe Ministarstva pravosuđa, uprava za građansko, trgovačko i upravno pravo -  Sektor za propise izvlaštenja, naknade za oduzetu imovinu i upravni nadzor u postupku osiguranja dokaza, nudi vlasnicima isplatu cijene za prodaju:

- dijela čest.zem. 3200/1 (stara izmjera 1315/1), upisane u zk.ul. 4026 k.o.Zaton ukupno 75.095,03 kn odnosno 9.994,37 € u roku od 15 (petnaest) dana od dana sklapanja ugovora o služnosti pred javnim bilježnikom.

Pobliže informacije mogu se dobiti na telefon 020/642-090 (Služba za opće, pravne i kadrovske poslove).